Laureaci 2018

Kategoria: Management Star

Dr Magdalena Popowska

Prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (2008-2016) Politechniki Gdańskiej. Koordynatorka programu Erasmus + (2005-2017.) Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Umiędzynarodowienia PG. Pełnomocniczka Rektora ds. Współpracy Akademickiej z CHRL.

Dr Magdalena Popowska niemal od początku swojej kariery zawodowej na Politechnice Gdańskiej była zaangażowana w zarządzanie międzynarodowymi projektami oraz w działania na rzecz rozwoju umiędzynarodowienia uczelni. W pierwszych latach współtworzyła i współzarządzała projektem TEMPUS 09640-95, w ramach którego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG powstało kilka studiów podyplomowych, w tym Francusko-Polskie Studium Podyplomowe w Dziedzinie Finansów, realizowane z Ecole Supérieure de Commerce de Rouen oraz Centre de Formation des Cadres Bancaires de Paris. W ramach tego studium dyplomy francuskie tzw. III cyklu uzyskało około 200 polskich studentów.

W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych, a także zaproszono ją do Komisji Senackiej ds. Umiędzynarodowienia PG. W latach 2012-2016 była wiceprzewodniczącą tej komisji, a od 2016 r. objęła jej przewodnictwo (2016-2020).

Jest inspiratorem i motywatorem wielu działań podejmowanych w tym zakresie. Dzięki posiadanym kompetencjom, ogromnej kulturze osobistej i łatwości nawiązywania kontaktów, jej praca przynosi znakomite efekty, tym cenniejsze dla uczelni, że internacjonalizacja jest jednym z głównych kierunków strategicznych rozwoju Politechniki Gdańskiej.

 

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat