Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Dyplomacji

Adam Jelonek

Jest prawdziwym ambasadorem polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Działał na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni już w czasie pracy na placówce dyplomatycznej (był ambasadorem RP w Malezji w latach 2010-2014). Dziś swoje doświadczenia wykorzystuje, pełniąc od 2017 r. funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. internacjonalizacji. Mocno angażuje się nie tylko w poprawę umiędzynarodowienia macierzystej uczelni, ale skutecznie i konsekwentnie buduje markę polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej...

Kategoria: Gwiazda Badań

Grzegorz Mazurek

W kontekście swojej roli w procesie badawczym używa określenia „gracz zespołowy”. Jak sam tłumaczy: – Czasami jako menedżer zespołu badawczego muszę umieć stworzyć cały szkic, a czasami jako jeden z wielu naukowców w projekcie mam tylko umiejętnie połączyć kropki. Naukowiec obecnie musi być multiinstrumentalistą, to trudne, ale też wartościowe wyzwanie: zmusza do ciągłego rozwoju.

Czytaj więcej...

Kategoria: Gwiazda Nauczania

Jacek Szepietowski

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW oraz prorektorem ds. rozwoju UMW. Ma wyjątkowy dorobek w zakresie międzynarodowej współpracy/umiędzynarodowienia na polu edukacyjnym. Sprawił, że prowadzona przez niego jednostka stała się renomowanym ośrodkiem akademickiej dermatologii i wenerologii. Dziś zarówno studenci, jak i lekarze z innych krajów zabiegają, by właśnie we Wrocławiu odbywać krótko- i długoterminowe staże.

Czytaj więcej...

Kategoria: Gwiazda Zarządzania

Dorota Piotrowska

Jako dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ kieruje 50-osobowym zespołem, w którym dzięki jej staraniom panuje kreatywna atmosfera i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań. Działając na bardzo trudnym i konkurencyjnym rynku technicznych szkół wyższych, stara się pokonywać bariery stojące przed uczelnią, na której pracuje, i wielokierunkowo rozwijać współpracę międzynarodową PŁ. Charakteryzuje się innowacyjnością, wizjonerstwem i elastycznością.

Czytaj więcej...

Kategoria: Gwiazda Marketingu

Marcin Witkowski

Pracuje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, gdzie koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu (2019 r.) pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference, czyli konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of Communication Professionals in Higher Education, którego jest sekretarzem i jedynym polskim członkiem Komitetu Sterującego.

Czytaj więcej...

Kategoria: Wschodząca Gwiazda

Wiktoria Herun

Mnogość działań, które podjęła w kontekście umiędzynarodowienia, może imponować. Dziś jako kierownik powstałego w 2019 r. Referatu Umiędzynarodowienia w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości UML m.in. koordynuje program „Study in Lublin”, prowadzi portal informacyjny dla cudzoziemców oraz profile programu w mediach społecznościowych. Koleżeńska, pomysłowa, zaangażowana – to zjednuje jej sympatię w codziennej pracy.

Czytaj więcej...

Kategoria: Nagroda Specjalna

Marek Tukiendorf

W środku wakacji odszedł od nas nagle prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, najmłodszy rektor wśród polskich uczelni technicznych. Człowiek niezwykły.

Czytaj więcej...

Patronat

Partnerzy

Sekretariat